Kaple Mitrovských

 

…Pár kroků od cesty, která vede kolem horákovské hájovny, stávala půvabná dřevěná kaplička. Starší obyvatelé Horákova a Mokré si jí jistě pamatují. Děti tam chodívaly dávat kytičky k jednoduchému barvotiskovému obrazu, před kterým bývalo klekátko…“

 

Historie kaple          

            V polovině 19. století přešla obec Horákov do rukou rodu Mitrovských, který ji vlastnil až do konce 2. světové války.

          

            Moravská větev rodu se v průběhu staletí rozdělila a dnes se již těžko určuje přímá posloupnost. Mitrovští vlastnili například hrad Pernštejn. Dále patřily Mitrovským např. Šlapanice, Sokolnice, Tuřany, Telnice, Kobylnice, Ponětovice, Jiříkovice a také Horákov. Príslušníci rodu Mitrovských zastávali i v 19. století důležité funkce – např. Antonín Bedřich působil u soudu v Brně, Lublani, Terstu a Miláně, byl prezidentem zemského soudu v Praze a tajným radou. Hrabě Vladimír (1814 - 1899) byl doživotním členem panské sněmovny, předsedou, kurátorem a členem četných českých spolků na Moravě. Proslul jako lidumil a dobrodinec chudiny. V roce 1862 dal nákladně opravit hrad Pernštejn a na stavbu tvaroženského kostela přispěl částkou 4 tisíce zlatých. Pravidelně také přispíval na horákovskou školu.

 

            Mitrovští byli spřízněni s významnými českými, moravskými i cizími rody. Ve 20. století žili členové tří větví rodu, dvou hraběcích, starší moravské, mladší haličské, a kromě toho i maďarské. Hrabě Hubert Vladimír Mitrovský (1902 - ?, vnuk zmiňovaného hraběte) pobýval často se svou rodinou v Horákově. Podle ústní tradice nechal po smrti svého jediného syna (asi v polovině 30. let 20. století) postavit dřevěnou kapličku poblíž horákovské hájovny.

 

            Kaplička stávala na stejném místě, jako její dnešní napodobenina. Byla postavena za použití březového dřeva, které je sice velmi dekorativní, avšak málo trvanlivé. Také chyběl jakýkoliv kamenný či betonový základ, takže poměrně brzy začala chátrat. Ještě koncem 60. let 20. století byl učiněn poslední pokus o její záchranu, ale už v polovině 70. let se opět nakláněla, takže musela být stržena.

 

            V prostorách Sokolnické bažantnice (Sokolnice také patřily Mitrovským) prý stávala obdobná kaplička, ale ta byla zničena při osvobozování Sokolnic v roce 1945.

 

 

Obnova kaple

 

            Nápad obnovit dřevěnou kapličku Mitrovských vznikl roku 2003 a zpočátku se zdál být pouze hezkým snem. Postupně se však vytvořila skupina lidí, kteří se rozhodly tento sen realizovat.

            Majitelem parcely, kde původní kaplička stávala, byly Lesy ČR, s.p., Lesní správa Bučovice, které o projekt projevili zájem. Nabídly, že na stavbu poskytnou veškeré dřevo a že zajistí stavební povolení.

            Koncem roku 2003 byla podepsána smlouva mezi Lesy ČR a obcí Mokrá-Horákov, na jejímž základě se měl projekt repliky dřevěné kaple realizovat, a zastupitelstvo vyčlenilo z rozpočtu obce na tuto akci cca 60 tisíc Kč.

            V únoru 2004 vypracoval ing. arch. Antonín Závada z Valašského Meziříčí na základě dobové fotografie projektovou dokumentaci. Vzhledem k tomu, že původní kaple neměla žádný základ ani izolaci, nebylo možné postavit dokonalou repliku. Vnější vzhled i rozměry původní stavby zůstaly zachovány, ovšem navržené  technologie se samozřejmě změnily (např. původní krytinu nahradila taška bobrovka).

            Na jaře roku 2005 probíhala těžba dřeva a budování základů.

            Ve druhé polovině srpna pak na stavbě začali pracovat tesaři z firmy Sruby Pacák a koncem roku již kaplička stála. Ještě před začátkem zimy se podařilo položit krytinu, a tak na rok 2006 zůstaly jen dokončovací práce.

            Kříž s nápisem AVE MARIA zhotovil řezbář pan František Moštek a autorkou obrazu „Panna Maria lesní“ je paní malířka Jana Moštková. Obraz byl vytvořen speciálně pro obnovenou kapli Mitrovských a autorka pro něho zvolila techniku malby na plechu.

            Na financování projektu se podíleli i sami občané obce Mokrá-Horákov. Zastupitelstvo obce prostřednictvím Zpravodaje uspořádalo sbírku, ve které se vybralo řádově několik desítek tisíc korun. Formou sponzorských darů se podařilo zajistit některé finančně náročné práce (např. transport dřeva)  či materiály (např. beton).

 

Přepis cedule, umístěné u kapličky.