Mokrá-Horákov

15.07.2012 16:27

 

MOKRÁ-HORÁKOV

Z historie po současnost

 

Zeměpisná poloha

     Obec Mokrá - Horákov leží asi 13 km severovýchodně od Brna. Obě části obce se nacházejí v členité, převážně zalesněné krajině jižní části Drahanské vrchoviny. Na území katastru obou vesnic zasahuje chráněná krajinná oblast Moravský kras. Charakteristickou krajinnou dominantu tvoří oblast údolí Říčky. Toto území patří k ekologicky nejcennějším územím okresu Brno - venkov.

     Obec můžeme nejpohodlněji dosáhnot po silnici Brno - Olomouc, z níž vede odbočka přímo do vesnice, případně pěšky lesní cestou z Mariánského údolí v Líšni.

 

Název

     Název Mokrá je odvozen od přídavného jména mokrý. Vesnicí totiž protékal potok, který se na návsi rozléval v mokraď, jež dala základ pozdějšímu rybníčku.

     Název Horákov je patrně odvozen od vlastního jména Horák.

 

Prehistorie

     Společná historie Mokré a Horákova je poměrně krátká. Ke sloučení obou částí došlo teprve v roce 1976. Do té doby byl historický vývoj obou částí značně odlišný.Co však mají obě části společné, je množství archeologických nálezů.

     Nejvýznamnější archeologickou lokalitou na katastru Mokré je jeskyně Pekárna, kde byly nalezeny důkazy osídlení této lokality již v období mladšího paleolitu (asi 40 -10 tis. let př. n. l.). Jeskyně Pekárna se stala předmětem zájmu mnoha amatérských či profesionálních archeologů již od konce minulého století. Ke značné proslulosti této archeologické lokality přispěl zejména profesor Karel  Absolon, který zde prováděl intenzivní průzkum v roce 1927. Velmi cenný a zcela ojedinělý je nález kosti s rytinami bizonů a koní.

 

     Také Horákov patří z hlediska archeologického k velmi významným lokalitám. I na  katastru Horákova nacházíme důkazy o jeho osídlení už ve starší době kamenné.

     Avšak nejdůležitější archeologickou lokalitou na katastru Horákova je bezesporu místo zvané Hlásnica (poblíž horákovské hájovny), které už v letech 1895 - 1896 prozkoumal tehdejší ředitel reálky v Telči Karel Maška. Nalezl zde bohatě vybavený hrob z doby halštatské (starší doba železná, asi 750 - 400 př. n. l.). Tento nález dal název celé archeologické kultuře - kultuře horákovské. Keramika kultury horákovské bývá černě malovaná, jsou známy nálezy mečů, dýk, kopí, jehlic, spon a náramků. Majetnější příslušníci rodu nebyli po smrti spalováni, avšak méně zámožní ano, proto se zde setkáváme jak s kostrovými, tak s žárovými hroby.